სასაჩუქრე ქაღალდი
ღვინის და არამარტო ღვინის შესაფუთი ქაღალდების შეკვეთა უკვე ვექტორში შეგიძლიათ, 

მინიმალური ტირაჟი - 200 ცალი 

დიზაინი იდივიდუალურად მუშავდება ჩვენთან ერთად - თქვენთან შეთანხმებით , ან იბეჭდება მზა დიზაინი

იბეჭდება შესაფუთ ქაღალდზე